Singeltreffens vedtekter

Din overskrift

Vedtekter for Singeltreffen.    

Vedtatt på årsmøtet 29.02.2016.    

   

§1 NAVN    

Foreningens navn er Singeltreffen. Stiftet 31.01.2004.    

   

§2 FORMÅL    

Singeltreffen skal være et forum for single menn og kvinner som ønsker å treffe likesinnede fra 45 år og eldre. Singeltreffen skal bidra til å gi medlemmene en positiv og meningsfull tilværelse.    

   

§3 SINGELTREFFENS AKTIVITETER    

Det blir satt opp program med mange forskjellige aktiviteter, hvor fellesskapet er det viktige. Det blir arrangert reiser, friluftsaktiviteter, konserter, teaterbesøk, dans, turer i nærområdet til alle årstider, fjellturer, bowling, jazz - og blueskonserter osv.    

   

Singeltreffen vil være åpen for å samarbeide med andre foreninger om aktiviteter som kan være av interesse for medlemmene.    

   

Singeltreffen har egen nettside (singeltreffen.org) som innholder program og generell informasjon.    

   

Singeltreffens midler skal brukes i samsvar med formålene.    

Det vil si at Singeltreffens styre kan vedta å gi støtte til aktiviteter til medlemmene når det er økonomisk forsvarlig og det er i Singeltreffens interesseområde.     

   

§4 MEDLEMMER    

Medlemmer av Singeltreffen er:    

  1. Årsbetalende medlemmer.    

  1. Æresmedlemmer.    

   

Medlemmene har følgende rettigheter:     

Forslags - og stemmerett på årsmøtet, kan velges til tillitsverv, får program og er med og støtter Singeltreffens arbeid .    

   

Medlemmer som møtes i Singeltreffen og blir par er velkommen til å fortsette medlemskapet. Hvis et medlem møter en partner utenom Singeltreffen, er vedkommende velkommen som medlem. Samboere og gifte kan ikke være medlemmer av Singeltreffen, uansett hvordan parforholdet oppsto.    

§5 STYRE     

Singeltreffens styre består av:     

Leder    

Nestleder    

Sekretær    

Kasserer    

Dataansvarlig    

3 styremedlemmer    

2 varamedlemmer    

   

Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbelstemme .    

   

Leder, nestleder, sekretær og dataansvarlig skal ha full og selvstendig tilgang til Singeltreffens nettside gjennom brukernavn og passord.    

§6 STYRETS PLIKTER     

Styret innkaller til Singeltreffens årsmøte. Styre - og medlemsmøter holdes så ofte lederen finner det nødvendig. Forøvrig kan det innkalles til styre - og medlemsmøter når tre av styrets medlemmer forlanger det. Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede. Styret utarbeider program for Singeltreffens aktiviteter.    

   

§7 KONTINGENT OG MEDLEMSKAP    

Kontingentperioden er fra 01.01 til 31.12. Betaling av kontingent skal skje før årsmøtet.   

   

Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet for neste kalenderår. Manglende betaling av kontingent regnes som utmelding av foreningen.    

   

Medlemmer som beviselig motarbeider foreningens interesser, eller har en oppførsel som ikke er etter Singeltreffens intensjon, kan strykes som medlem. Slike saker behandles av styret og er konfidensielle.    

   

§8 ÅRSMØTE     

Årsmøtet er Singeltreffens øverste myndighet. Det valgte styrets funksjonstid er til neste årsmøte. Det holdes hvert år i løpet av januar/februar og årsmøteinnkallingen skal være medlemmene i hende 4 uker før dato for årsmøte. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, skal være Singeltreffens styre i hende 14 dager før årsmøtet. Styret skal behandle alle forslag med kommentarer før årsmøtet avholdes.    

Det ordinære årsmøtet skal behandle:     

  1. Valg av møteleder    

  1. Valg av referent    

  1. Valg av 2 representanter til skrive under protokollen    

  1. Godkjenning av saksliste    

  1. Årsberetning    

  1. Regnskap    

  1. Fastsettelse av kontingent    

  1. Budsjett       

     9. Innkomne forslag

  10. Valg: Leder      

          Nestleder     

          Sekretær    

          Kasserer    

          Dataansvarlig      

          3 styremedlemmer 

          2 varamedlemmer      

            3 til valgkomiteen        

   

Leder velges for ett år, nestleder, sekretær, kasserer og styremedlemmer velges for to år. Sekretær og 2 styremedlemmer velges samme år, nestleder, kasserer og 1 styremedlem velges når de forannevnte ikke er på valg. 2 varamedlemmer og 3 medlemmer til valgkomiteen velges hvert år.    

   

§9. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE    

Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 4 ukers varsel når styret eller minst 10 av medlemmene finner det nødvendig. Bare saker som er ført opp på dagsorden kan behandles.    

§ 10 UTMERKELSER     

Personer som har gjort en særlig verdifull innsats for Singeltreffen kan utnevnes til æresmedlemmer. Forslag om utnevnelser kan fattes av singeltreffens styre, men skal legges frem for årsmøtet for godkjenning. Æresmedlemmer har fri kontingent.    

   

§ 11 VEDTEKTSENDRING     

Forslag om vedtektsendring må sendes styret senest 7 dager for dato for ordinært årsmøte. For at vedtektsendring skal bli vedtatt, kreves det 2/3 flertall blant de fremmøtte med stemmerett.    

   

§ 12 OPPLØSING    

Forslag til oppløsning av foreningen behandles av det ordinære årsmøtet hvor det kreves 3/4 flertall for å bli vedtatt. Beslutter årsmøtet oppløsing med det nødvendige flertall, innkalles det til ekstraordinært årsmøte, hvor det også kreves 3/4 flertall for å bli vedtatt. l tilfelle oppløsing bestemmer det ekstraordinære årsmøtet hvordan foreningens midler skal anvendes. Midlene skal anvendes i henhold til foreningens formålsparagraf.    

   

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

07.10 | 11:59

Er det liv i singeltreffen?
Jeg har ikke betalt kontigent pga atjeg ikke vet om klubben eksisterer lenger.

...
03.05 | 08:53

når kommer program for mai?

...
24.04 | 12:46

Hei der!
Får man spørre om aldersgrupper i Singeltreffen?

...
20.12 | 18:55

Hatteparty 19. januar utsatt til februar

...
Du liker denne siden